Ρενοεγκεφαλογράφημα

Το ρενοεγκεφαλογράφημα είναι μια γραφική καταγραφή των αλλαγών στην αγωγιμότητα του ιστού της κεφαλής που προκαλούνται από αγγειακούς παράγοντες.

Οι βασικές ευκαιρίες αυτής της μεθόδου:

  • Χωρική απεικόνιση κατανομών ζωνών με διάφορες λειτουργικές συνθήκες αγγειακού διαύλου.

  • Παρέχεται η δυνατότητα λήψης ενδοκρανιακών πιέσεων μεγέθους οικισμών (σε Hg mm.).

  • Για πρώτη φορά προσφέρεται η τεχνική της εκτίμησης της φυτικής ρύθμισης των εγκεφαλικών αγγείων αποκαλύπτοντας έναν βαθμό ανεπαρκούς παροχής αίματος.

  • Διαγνωστικά των κεντρικών αιμοφόρων αγγείων γενικά και στα εσωτερικά όργανα σε στενή ανεπάρκεια, ασθένειες των πνευμόνων, ήπαρ, εγκέφαλο, σωμάτια μικρής λεκάνης κλπ.

  • Απλούστευση της επίβλεψης της δυναμικής αποκατάστασης της κυκλοφορίας του αίματος στα εσωτερικά όργανα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

  • Οπτικοποίηση των τοπικών οθονών που σχετίζονται με τη δυσκολία της εκροής των φλεβών.

 

                                                                             Σκοπός

 

Η διαγνωστική αξιολόγηση της εγκεφαλικής-αιμοδυναμικής λειτουργικής κατάστασης βασίζεται στο ρεοεγκεφαλογόγραμμα και περιλαμβάνει τη μέθοδο ανάλυσης δύο συστατικών. Η μέθοδος συνίσταται σε μια ποσοτική αναπαράσταση μιας ποιοτικά νέας κανονικότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος με μια δομή δύο φάσεων της καρδιακής παροχής, δηλαδή την θετική συστολική και την αρνητική διαστολική, η οποία ευθυγραμμίζεται με την ενεργό λειτουργία του το μυοκάρδιο τόσο στις συστολικές όσο και στις διαστολικές φάσεις του καρδιακού κύκλου. Ένας μερικός διαχωρισμός των αρτηριακών και φλεβικών συστατικών του ρενοεγκεφαλογράμιου, που αντικατοπτρίζουν (κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου) τις διακυμάνσεις των παλμών της πλήρωσης ογκώδους αίματος στα αρτηριακά και φλεβικά τμήματα του εξεταζόμενου τμήματος του αίματος.

Οι παράμετροι της μεθόδου προβλέπουν ξεχωριστές διαγνωστικές αξιολογήσεις του τόνου και της πλήρωσης αίματος των αρτηριών, των φλεβών και των μικρών περιφερικών αγγείων του εξεταζόμενου τμήματος του αίματος. Η εκδοχή δύο συστατικών που υποστηρίζεται από υπολογιστή υποστηρίζει την επεξεργασία του ρενοεγκεφαλογράμματος στην εγγεγραμμένη στάση του καθίσματος που καλύπτει το πλήρες εύρος νευρολογικής εξέτασης σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της εγκεφαλικής αιμοδυναμικής που σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία.